Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect  online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring en gebruikersovereenkomst) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en jou aangeboden door Nationale Fotokado en worden alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.

Artikel 1: Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij een online mogelijkheid tot het verkrijgen van een kadobon van het Nationale Fotokado. De enige kadobon voor fotoshoots met een landelijke dekking.

Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Artikel 2: Prijzen

De tarieven op de website van Nationale Fotokado zijn per fotograaf verschillend en worden getoond in euro's inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

Artikel 3: Privacy en cookies

Nationale Fotokado respecteert jouw privacy. Meer hier over kun je in cookieverklaring en de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring lezen.

Artikel 4: Creditcard of betalen via uw bank

Nationale Fotokado biedt de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om rechtstreeks aan Nationale Fotokado te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van jouw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van Nationale Fotokado overgemaakt.

Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van jouw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zullen zij alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden, en hier wordt soms eigen risico voor in rekening gebracht. Als jouw creditcardmaatschappij of bank dit eigen risico in rekening brengt vanwege niet-geautoriseerde transacties vanwege een reservering die via onze website is gemaakt, dan zullen wij dit eigen risico vergoeden tot maximaal de hoogte van de boekingskosten/reserveringskosten. Om schadeloos gesteld te worden dien je de fraude aan jouw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail (info@happix.). Gelieve ‘creditcardfraude’ in de onderwerpregel van je e-mail te vermelden en ons het bewijs toe te sturen van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij).

Artikel 5: Verdere correspondentie, levering, betaling en garantie

Met het afronden van een aankoop voor het Nationale Fotokado stem je ermee in dat je een aantal berichten zoals e-mails en sms toegezonden kunt krijgen. Je reservering van je fotoshoot, je betaling met het Nationale Fotokado, alle communicatie met fotografen en de levering van je foto's lopen geheel via Happix.

Artikel 6: Disclaimer

 Bepalingen vooraf

 • Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.nationalefotokado.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingenvooraf”;
 • De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video/beeld-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 • Het bedrijf: Nationale Fotokado is een handelsnaam van Zappix B.V., KvK nr 67446361;
 • Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die hier niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

 • Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 • Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
 • a. Toegebracht door de website
 • b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens jouw bezoek aan de website worden algemene gegevens van jouw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om jouw bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen
 • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 • Voor vragen over deze disclaimer of de website, dien je te richten tot Nationale Fotokado.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Nationale Fotokado, de fotografen en de aandelhouders van Nationale Fotokado.

Nationale Fotokado behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en jij hebt geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat je (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of  zou bezitten, wijs je toe, draag je over en stel je hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Nationale Fotokado. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

Artikel 8: Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Breda, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zal je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

Artikel 9: Over Nationale Fotokado

De online fotografen-reserveringsdienst wordt verzorgd door Nationale Fotokado, een handelsnaam van de besloten vennootschap Zappix, die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar kantoor heeft aan Nieuweweg 207, 4811 LW, te Breda. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder registratienummer 67446361. Het BTW-nummer is NL856996002B01.

fotokado25

Geef 25

fotokado25

Geef 75

fotokado25

Geef 125